Oferta

gavel and sounding block on deskKancelaria udziela porad prawnych, reprezentuje klientów przed sądami i urzędami, sporządza pozwy, wnioski, pisma sądowe, umowy, opinie prawne oraz prowadzi mediacje w zakresie następujących dziedzin prawa.

 

 

 

 

Prawo karne
 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego w sprawach karnych, karno-skarbowych i o wykroczenia
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania

Prawo spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • dział spadku
 • wydziedziczenie
 • niegodność dziedziczenia
Prawo osobowe
 • ubezwłasnowolnienie
 • uznanie za zmarłego
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 • stwierdzenie nieważności czynności prawnej
 • ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego
Prawo rzeczowe
 • immisje
 • służebności (drogi koniecznej, przesyłu)
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ochrona własności i posiadania,
 • hipoteki,
 • księgi wieczyste
Prawo zobowiązań
 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania
 • zadośćuczynienie
 • bezpodstawne wzbogacenie 
Prawo rodzinne
 • rozliczenie konkubinatu
 • rozwody, separacje
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • władza rodzicielska, opieka, kontakty z dziećmi
 • uprowadzenie rodzicielskie dziecka za granicę
Prawo pracy
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • odszkodowanie
 • regulamin pracy, wynagradzania
 • świadectwa pracy
 • sprawy o wynagrodzenie, w tym za nadgodziny
Sprawy administracyjne
 • pomoc prawna i reprezentacja przed urzędami oraz sądami administracyjnymi
 • sporządzanie wniosków, odwołań, zażaleń, skarg, w tym kasacyjnych
 • sprawy związane z pracą i pobytem cudzoziemców na terenie RP
Umowy
 • opiniowanie, sporządzanie i weryfikacja treści umów, w tym umów o pracę, najmu, sprzedaży, cesji wierzytelności i umów nienazwanych
 • klauzule niedozwolone
 • regulaminy
 • rozwiązanie, odstąpienie i wypowiedzenie umowy
Prawo gospodarcze
 • tworzenie spółek,
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności podmiotów gospodarczych
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni