Honorarium

Law theme, mallet of judge, wooden gavelKwestie związane z wynagrodzeniem za prowadzenie sprawy ustalane są podczas indywidualnych rozmów z klientem, przy czym sama wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej.

 

 

 

 

Porada prawna
Koszt jednorazowej porady prawnej adwokata wynosi od 50 zł netto. W przypadku zlecenia prowadzenia danej sprawy, koszty porady prawnej są zaliczane do kwoty wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
Pismo
 Koszt sporządzenia pisma przez adwokata jest uzależniony od rodzaju sprawy i charakteru danego pisma. Kancelaria zajmuje się sporządzaniem takich pism jak:

  • wezwanie do zapłaty, wezwanie do zaniechania naruszeń prawa, opinia prawna,
  • pozew, odpowiedź na pozew, pismo procesowe, wniosek o wszczęcie postępowania, zażalenie, apelacja, odpowiedź na apelację, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga na czynności komornika, sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu cywilnym;
  • zażalenie, apelacja, kasacja, sprzeciw od wyroku zaocznego i prywatny akt oskarżenia w postępowaniu karnym
  • wniosek, odwołanie a także skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym
Reprezentacja klienta przed sądem lub organem administracji publicznej
 W sprawach, w których wymagane jest kompleksowe prowadzenie sprawy połączone najczęściej ze stawiennictwem w sądzie bądź przed organem administracji publicznej wynagrodzenie może zostać ustalone na trzy sposoby:

  1. w drodze wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie sprawy przed sądem/organem administracji pierwszej instancji;
  2. w drodze wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenia sprawy aż do prawomocnego jej rozstrzygnięcia;
  3. w drodze wynagrodzenia za każdorazowe stawiennictwo adwokata w sądzie/ przed organem administracji.
Sposoby rozliczeń
W zależności od rodzaju świadczonych usług prawnych Kancelaria stosuje następujące metody ustalania wysokości wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie godzinowe (iloczyn godzin przeznaczonych na daną sprawę oraz ustalonej w umowie stawki za jedną godzinę pracy)
  • ryczałt miesięczny (w umowie ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za daną pulę godzin)
  • wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy

Wynagrodzenie zasadniczo jest płatne z góry, z możliwością rozłożenia na raty.

W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest zawarcie z Klientem umowy przewidującej dodatkowe procentowe wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy (tzw. success fee).